Gazeta.pl  | eMetro.pl  | MetroPraca.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » do poczytania  » Szczur. Domowy pieszczoch

Szczur. Domowy pieszczoch

2010-04-22 14:00:00

do poczytania

Mog? sta? si? przyjacielem na dobre i na z?e. Kiedy b?dziemy okazywa? im mi?o??, mo?emy liczy? na odwzajemnione pok?ady szczurzego uczucia i oddania
fot. puellakas / sxc.hu
Kiedy stajemy przed wyborem zakupu zwierz?tka, szczur domowy jest chyba jedn? z ostatnich pozycji na li?cie preferowanych przyjaci?. Z jednej strony nie ma si? czemu dziwi?, oglna opinia o szczurach nie jest zbyt pochlebna, wi?kszo?ci kojarz? si? z egzystencj? w brudnych kana?ach, ?mietnikach i innych ma?o przyjemnych miejscach. Co wi?cej, powszechnie uwa?ane s? za irytuj?cych szkodnikw. Jednak szczury domowe z tymi miejskimi nie maj? nic wsplnego, oprcz potwierdzonej wieloma badaniami wrodzonej wysokiej inteligencji. Pora rozja?ni? troch? wizerunek szczura domowego.

Przyjaciel do ko?ca swych dni

Szczury hodowane w mieszkaniu s? zwierz?tami mi?ymi, czystymi i niezwykle towarzyskimi. Wystarczy zapewni? im odpowiednie warunki i w?a?ciw? opiek?, a z pewno?ci? odp?ac? si? swojemu opiekunowi przywi?zaniem, trzeba si? te? przyzwyczai? do odbierania szczurzych oznak mi?o?ci. Taki wierny pupil zapewnia wspania?? zabaw?, gdy? s? to zwierz?ta bardzo komunikatywne i inteligentne.

Mieszkanie dla szczurka

Urz?dzenie ca?ej klatki zale?y przede wszystkim od wyobra?ni i wizualnych upodoba? hodowcy. W klatce musimy jednak umie?ci? domek, ktry b?dzie s?u?y? szczurkom jako kryjwka i zaciszne schronienie, w ktrym zwierz?ta b?d? si? czu?y bezpiecznie. Taka nisza b?dzie te? spe?nia? rol? miejsca do narodzin i wychowywania potomstwa. Co wa?ne, ka?da samica powinna mie? w?asny domek (domki mog? by? umieszczane na r?nych poziomach). I jeszcze jedna istotna sprawa skoro liczymy si? z tym, ?e klatka b?dzie dla naszego pupila ca?ym ?wiatem nie ?a?ujmy mu przestrzeni. W takiej ma?ej skrzynce szczurek b?dzie tylko wi??niem, a nie naszym przyjacielem.

Wra?enia hodowcw

Jedna z internautek pisze: szczura domowego mia?am i to nie raz, szczur jest bardzo m?dry, to jedno z najm?drzejszych zwierz?t ?wiata, o wiele pro?ciej go oswoi? ni? ?wink? i wed?ug mnie jest ?liczniejszy. Karolina natomiast pisze o wy?szo?ci szczurw domowych nad ?winkami morskimi: szczury domowe nie ?mierdz? tak jak ?winka. ?winka jest gryzoniem, szczur te? . Szczury s? najinteligentniejsze ze wszystkich gryzoni. Czyli m?drzejsze od ?winek. Oczywi?cie to subiektywne zdanie internautek. Hodowcy ?winek maj? inne argumenty.

Czego nie nale?y robi?? (za mini-adopcje-szczury.bloog.pl)

- nie wolno umieszcza? zwierz?t w przegrzanym lub przech?odzonym pomieszczeniu;

- nie nale?y niepokoi? ich w kryjwce;

- nie mo?na zaniedbywa? dok?adnego zamkni?cia klatki gryzonia;

- nie ogranicza? mo?liwo?ci ruchu, biegania i wspinaczek;

- gdy mysz lub szczur ma biega? po mieszkaniu, nie zapomina? zamkn?? szafy, okien, urz?dze? kanalizacyjnych i sanitarnych;

- nie pozostawia? biegaj?cego po mieszkaniu gryzonia bez opieki i kontroli;

- nie straszy? i nie denerwowa? przykrymi bod?cami;

- nie pozwala? osobom obcym bra? ich nagle do r?ki (szczeglnie dotyczy to szczurw) - potrzebny jest czas na zaakceptowanie nowego zapachu;

- nie ?ywi? jednostajnie, a w miar? mo?liwo?ci urozmaica? diet?;

- nie u?ywa? naczy? z cienkiego szk?a;

- nie traktowa? ka?dego zwierz?cia identycznie wed?ug schematu;

- nie dawa? zwierz?t w prezencie, w formie niespodzianki - osoba obdarowana mo?e by? nieprzygotowana na taki prezent i nie zawsze chce go otrzyma?;

Stosowanie si? do tych kilku "przykaza?" pomo?e uchroni? naszych podopiecznych przed nieszcz??ciem, a hodowc? przed prze?yciem rozczarowania domowym szczurkiem. Szczeg?owych informacji na temat szczurw mo?emy poszuka? w internecie, warto odwiedzi? te? stron? wetkros.republika.pl lub mini-adopcje-szczury.bloog.pl.

JoSz
Komentarze
 • mastys

  2011-11-08 19:34:24
  super.Ja moja szczurzyce oswajalam 4 dni.Wyrosla na mile stworzonko o fajnym charakterze i cudnym wygladzie.
 • Panciapka

  2010-11-18 08:30:13
  Ciekawy artyku? :)
 • kamar

  2010-08-23 19:50:10
  Teraz mam dwie szczurzyczki. Jako, ?e s? dwie, to ju? nie potrzebuj? tak cz?owieczej przyja?ni jak jeden szczurek. Ale dwa naraz te? mozna oswi?, tylko jest trudniej. Ma?a i du?a :) chowane razem i w jednym wieku a zupelnie inne. Ma?a jest bardzo nieufna. Jeszcze siedzi w klatce, gdy Du?a ju? dawno u mnie na kolanach. Musz? przyzna?, ?e pocz?tkowo by?am bardzo nieprzychylnie nastawiona do szczurkw. Brzydzi? mnie zw?aszcza ich ogon. Ale najpierw Mietek, a teraz Du?a i Ma?a sprawi?y, ?e wol? je od innych gryzoni (wcze?niej mia?am chomiki). Szczurki s? naprawd? bardzo towarzyskie i inteligentne i polecam je ka?demu, kto szuka domowego zwierz?tka dla siebie - mo?na sie bardzo mile zaskoczy? :):)
 • dorota2710

  2010-07-30 23:03:35
  Mia?am kiedy? szczurz? park?, by?y naprawd? niebywale inteligentne i towarzyskie.
 • Natii

  2010-07-25 13:58:57
  ?wietny artyku? ;)))
 • Natii

  2010-07-19 23:16:19
  ?wietny artyku? ;)))
 • Reksio

  2010-07-02 14:53:11
  nie chcia?a bym mie? szczura w domu
 • Magda

  2010-06-12 16:27:56
  nie nawidz? szczurw budz? we mnie odraz?
 • feba90

  2010-06-11 17:33:59
  mia?am 3 szczurki :) na prawde s? bardzo m?drymi zwierz?tami, niestety cz?sto choruj? w ko?cowej fazie ?ycia
 • kamar

  2010-04-23 10:10:07
  Strona, ktr? tu podali?ci wetkros.republika.plzawiera naprawd? du?o, dobrze opracowanych informacji. Warto si? z ni? zapozna?
 • kamar

  2010-04-23 08:36:43
  To prawda, ?e szczurki s? bardzo inteligentne, przyjazne i towarzyskie. Mo?na je oswoi? do tego stopnia, ?e b?d? przybiega?, gdy si? je zawo?a po imieniu. Trzeba tylko pami?ta?, ze potrzebuj? na to troch? czasu. Mj pierwszy szczurek - Mietekzacz?? sam szuka? mojego towarzystwa dopiero po 3 m-cach pobytu u mnie. A dopiero po roku zacz?? przybiega?, jak si? go zawo?a?o po imieniu. Niestety Mieciucha ju? odszed? z tego ?wiata:( Nale?y wykazywa? sie przy tych zwierz?tkach ogromn? cierpliwo?ci? i na si?? nie zmusza? do kontaktu z cz?owiekiem. Gdy szczurek czuje si? bezpiecznie sam przyjdzie, po?o?y si? na kolanach (naprawd?) a nawet poszczypie z?bkami za uszko. Pozdrawiam wszystkich mi?osnikw szczurkw :)