Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » porady  » Zwyrodnienie kr?gos?upa

Zwyrodnienie kr?gos?upa

2010-06-09 11:00:00

porady

Zwyrodnienie kr?gos?upa to niezapalna choroba charakteryzuj?ca si? powstawaniem kostnych naro?li na powierzchni stawowej kr?gw. Schorzenie cz?sto wyst?puje u psw du?ych ras szczeglnie podatne na t? dolegliwo?? s? owczarki niemieckie
fot. windchaser / sxc.hu
Poza owczarkami niemieckimi choroba powszechnie diagnozowana jest u bokserw, cocker spanieli i airedale terierw. Osobniki m?ode - do 5 roku ?ycia, choruj? sporadycznie. Natomiast starsze, ktre uko?czy?y 6 rok ?ycia bardzo cz?sto miewaj? problemy z t? przypad?o?ci?. Szacuje si?, ?e nawet 50 70% psw predysponowanych ras wykazuje r?nego stopnia zwyrodnienie. Poza wp?ywem genw (rasa), du?e znaczenie w rozwoju tej choroby maj? przebyte urazy kr?gos?upa. Tak?e nadmierne obci??enia szkieletu, np. u oty?ych zwierz?t, mog? skutkowa? stopniowym zwyrodnieniem kr?gw.

Zmiany zwyrodnieniowe najcz??ciej lokalizuj? si? w odcinku piersiowo l?d?wiowym lub w grniej cz??ci l?d?wi. Zazwyczaj nie powoduj? one objaww klinicznych. Dopiero po z?amaniu takiego wyrostka lub wskutek ucisku naro?li na okoliczne nerwy pojawiaj? si? pewne symptomy sygnalizuj?ce, ?e czworonogowi co? dolega. Najcz??ciej s? to kulawizny, sztywno?? tylnych ko?czyn, ograniczenia ruchowe oraz silna bolesno?? okolicy, w ktrej dosz?o do zwyrodnienia.

W celu zdiagnozowania schorzenia wykonywane jest badanie RTG kr?gos?upa. To badanie umo?liwia postawienie pewnego rozpoznania choroby, gdy? na zdj?ciu rentgenowskim dobrze widoczne s? naro?la kostne b?d?ce bezpo?redni? przyczyn? tej dolegliwo?ci.

Sposb leczenia zwyrodnienia kr?gw zale?y od nasilenia objaww chorobowych. W przypadku, gdy zwyrodnieniu towarzyszy silna bolesno??, psu podawane s? leki przeciwzapalne i przeciwblowe, ewentualnie ?rodki sterydowe. Podobne efekty u?mierzenie blu, mo?e przynie?? akupunktura coraz cz??ciej stosowana w terapii u czworonogw. Operacyjne usuwanie naro?li wykonuje si? bardzo rzadko, gdy? jest to zabieg skomplikowany i niebezpieczny ze wzgl?du na zazwyczaj podesz?y wiek chorego. Leczenie wygl?da inaczej w sytuacji, gdy schorzenie zosta?o zdiagnozowane przypadkowo przy okazji innych bada?, a pies nie wykazuje ?adnych symptomw zwi?zanych z t? chorob?. Terapia wwczas ogranicza si? odchudzenia oty?ego zwierzaka oraz do limitowania nadmiernej aktywno?ci fizycznej czworonoga.

bk
Komentarze
 • Ma?a

  2010-11-21 12:17:12
  Biedulki.
 • Panciapka

  2010-11-18 08:13:33
  Ciekawy artyku? :)
 • Joanna

  2010-08-28 11:26:33
  Dobrze wiedzie? bo mam miesza?ca ale cz??ciowo pochodz?cy od owczarka.
 • allcik

  2010-07-26 20:06:35
  Nawt nie wiedzia?am
 • Natii

  2010-07-23 21:20:51
  ?wietny artyku? ;)))
 • Reksio

  2010-06-30 17:50:27
  ciekawe !!
 • Natii

  2010-06-20 18:03:04
  ?wietny artyku? ;)))
 • Magda

  2010-06-15 08:52:30
  No niestety owczarki najcz??ciej choruj? na zwyrodnienie.Wiem to z w?asnego do?wiadczenia
 • ?Agusia?

  2010-06-09 20:48:13
  Interesuj?cy
 • Natii

  2010-06-09 11:08:58
  ?wietny artyku? :)