Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » do poczytania  » Pomys? na pupila - je? pigmejski

Pomys? na pupila - je? pigmejski

2012-02-02 14:00:00

do poczytania

Kilka lat temu pigmejskiego je?a afryka?skiego nie mo?na by?o kupi? w Polsce. �Je?owi fani� je?dzili po nie np. do Niemiec. Dzi? w naszym kraju istniej? specjalistyczne hodowle, a zwierzaki te zyskuj? coraz wi?cej fan�w
fot. za wikipedia.org / Autor: Pueri
Je? afryka?ski pochodzi z Somalii oraz Tanzanii i jest krzy?�wk? dw�ch ras je?a: bia?o-brzuchego i algierskiego. To zwierzaki prowadz?ce nocny tryb ?ycia, nie zdziwmy si? wi?c, ?e nasz kolczasty pupil nabra? ochoty do zabawy albo buszowania po swoim terrarium w czasie, kiedy my smacznie ?pimy.

M?odego je?yka bez wi?kszych problem�w we?miemy na r?ce - nie b?dzie protestowa?. Ze starszymi bywa r�?nie - jedne nie maj? nic przeciwko, inne czasem si? buntuj?, strosz?c ig?y. Niemniej wi?kszo?? je?y afryka?skich, kt�re wychowane s? w warunkach domowych naturalnie przyzwyczaja si? do kontakt�w z cz?owiekiem i nawi?zuje z nimi wi??. Dzi?ki temu w efekcie wi?kszo?? z nich z przyjemno?ci? �znosi� takie zabawy jak branie na r?ce, �g?askanie�, m�wienie do nich.

Ciekawostk? jest fakt, ?e je?e afryka?skie nie podlegaj? procesowi hibernacji czyli zapadania w sen zimowy. Inne gatunki naturalnie zapadaj? w letarg - zachowanie to jest ju? zapisane w ich genach.

Utrzymanie je?a nie jest kosztowne, nie s? one specjalnie wymagaj?ce, ale cena kupna du?ego terrarium oraz cena je?a nie s? najni?sze. Je?a afryka?skiego mo?emy naby? ju? w okolicach 500 � 700 z?. Nigdy nie kupujmy je?yka m?odszego ni? 8-tygodniowego, wcze?niej zwierzak musi przebywa? pod opiek? swojej matki. Koniecznie sprawd?my wag? je?yka. Zdrowy osobnik powinien wa?y? mi?dzy 200 a 250 g.

Na koniec dobra wiadomo?? dla wszystkich alergik�w. Wi?kszo?? ludzi uczulonych na sier?? ps�w, kot�w czy innych zwierz?t nie jest uczulona na je?e

JoSz na podstawie jezafrykanski.pl
Komentarze