Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » do poczytania  » WWF alarmuje: Ratujmy rysie!

WWF alarmuje: Ratujmy rysie!

2012-12-12 14:00:00

do poczytania

Wed?ug szacunkw polskiego oddzia?u organizacji ekologicznej WWF w naszym kraju ?yje ju? tylko 200 rysi, z czego ok. 60 osobnikw w Polsce p?nocno-wschodniej. Organizacja od lat dba o zarysienie mazurskich lasw, a ostatnio sprawdza?a tak?e, czy koty z p?dzelkami zaaklimatyzuj? si? na zachodzie kraju
fot. Jan Kowalski / WWF
G?wnym zagro?eniem dla populacji rysi jest dzia?alno?? cz?owieka. Na skutek zabudowywania obszarw le?nych zwierz?ta te trac? swoje siedliska. Obszary, na ktrych wyst?puj? c?tkowane koty, przecinane s? drogami albo polami uprawnymi, co uniemo?liwia zwierz?tom swobodne przemieszczanie si? w poszukiwaniu partnerw i po?ywienia. Wycinanie drzew i krzeww utrudnia rysiom tak?e polowanie. Brak naturalnej os?ony sprawia, ?e koty nie mog? niezauwa?one podej?? do ofiary. Je?li nie zaskocz? zwierzyny maj? mniejsze szanse j? schwyta?. Rysie bowiem cho? biegaj? szybko, to tylko na krtkich dystansach, wi?c zanim rozpoczn? atak musz? podej?? wystarczaj?co blisko. Problemem dla kotw jest tak?e niedostatek saren i jeleni w polskich lasach. Brak po?ywienia doskwiera g?wnie mamom i m?odym, ktre bez odpowiedniej diety maj? ma?e szanse na przetrwanie.

Problemowi zmniejszania si? populacji rysi w naszym kraju od lat przygl?da si? polski oddzia? organizacji ekologiczn ej WWF. Jednym z jego celw jest przywrcenie c?tkowanych kotw na te obszary, na ktrych wyst?powa?y w naturze jeszcze dwie dekady temu. Od 2007 roku ekolodzy zarysiaj? mazurskie lasy korzystaj?c ze specjalnej metody reintrodukcji (tzw. born to be free"), ktrej autorem jest dr Andrzej Krzywi?ski. Dzi?ki niej rysie urodzone w niewoli, ju? od pierwszych tygodni ?ycia mog? poznawa? dzik? przyrod? i uczy? si? ?ycia na wolno?ci. Dzi?ki staraniom WWF Polska obecnie na Mazurach mo?na spotka? co najmniej 8 osobnikw. W?rd nich s? dwa samce i samica, ktre w 2012 r. sprowadzono z Estonii (w planach jest przywiezienie kolejnych).

Ekolodzy chcieliby, aby rysie pojawi?y si? rwnie? na zachodzie naszego kraju. Niedawno organizacja zleci?a sprawdzenie czy warunki panuj?ce w lasach zachodniej Polski sprostaj? wymaganiom ?rodowiskowym tych zwierz?t. Okaza?o si?, ?e nie s? to tereny tak komfortowe jak np. Puszcza Bia?owieska (lasy te oferuj? mniej naturalnych kryjwek dla rysi np. powalonych pni drzew), ale za to dysponuj? wi?ksz? ilo?ci? pokarmu (np. saren) i jest szansa, ?e w przysz?o?ci spotkamy tam koty z p?dzelkami.

Tych, ktrzy chcieliby dowiedzie? si? dlaczego rysie maj? p?dzelki na uszach, zagra? w gr? Wytrop rysia , wygra? koszulk? z nadrukiem kota albo przekaza? darowizn? i pomc w ratowaniu polskich rysi zach?camy do odwiedzenia specjalnej strony internetowej po?wi?conej tym zwierz?tom.

at
Komentarze